ผลงานดีเด่น

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=nZvpZNvhHHU

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับ “ครูขวัญศิษย์” ประจำปี ๒๕๕๘

หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/watch?v=9d_RTIoBrvU

รางวัลดีเด่น

This slideshow requires JavaScript.

ชิ้นงานดีเด่น

ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๑

สื่อผสมรณรงค์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เรื่อง “พลังแห่งรัก…สร้างสรรค์สังคม”

 

22

รูปแบบการนำเสนอ

 • วีดิทัศน์ เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะพบได้ในสังคม เช่น อาชญากรรม  ปัญหาเด็กติดเกม ยาเสพติด เป็นต้น
 • สมุดระบายสี ๓. สมุดบรรยายภาพ ๔. บทเพลงและกลอน ๕. เกมเสริมสร้างปัญญา

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

๑.๑ นำไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม  ได้ความรู้   ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ

ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งด้านความรู้และการสร้างเจตคติที่ดีในการสร้างสังคมให้น่าอยู่

๑.๒ นำไปใช้ในบูรณาการ กับหน่วย/เรื่องอื่นๆ ได้

ได้นำความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ประสานกับหน่วยงานเกษตรกรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรื่อง ปัญหายาเสพติด ได้ประสานกับสถานีตำรวจท้องที่มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนในวันปัจฉิมนิเทศ  เรื่อง สุขภาพ ได้ประสานกับโรงพยาบาลนครพนม  มาให้ความรู้และคำแนะนำ

๑.๓ นำไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้

ได้นำเนื้อหาความรู้ไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ

๑.๔ นำไปใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลได้

ได้เผยแพร่ความรู้และขยายผล  ผลงานที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นวิทยากร  การนำเสนอนิทรรศการ  การถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน การเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์  ทั้งในโรงเรียน  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาค และระดับประเทศ

๑.๕  เชื่อมโยง/นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ได้นำเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ได้จริง  เช่น วันปฐมนิเทศ  วันปัจฉิมนิเทศ วันประชุมผู้ปกครอง ด้วยการสอดแทรกความรู้ที่ได้รับจากสื่อผสมมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะกับชีวิตจริงในปัจจุบัน และยกตัวอย่างที่ชัดเจนจากเนื้อหา

ผลงานชิ้น/เรื่องที่ ๒

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง “การใช้โปรแกรมเพนท์(Paint) เบื้องต้น”

21

เพื่อสนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล  และช่วยให้นักเรียนได้มีสื่อในการค้นคว้า  เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “การใช้โปรแกรมเพนท์(Paint)เบื้องต้น”  อันประกอบด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๕๑)  และจัดทำคู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนทุกระดับชั้น  หรือผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และช่วยให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปได้

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ

 • เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์
 • เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการการใช้งานโปรแกรมเพนท์(Paint)เบื้องต้น
 • เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ จินตนาการ และเรียนรู้ อย่างมีความสุข
 • เพื่อเผยแพร่ในการอบรมแก่นักเรียนและครูในจังหวัดนครพนม

รายละเอียดเนื้อหา

 • การเปิดโปรแกรมเพนท์ (Paint)
 • มารู้จักแท็บคำสั่งกันเถอะ
 • เริ่มต้นสร้างรูปภาพกราฟิกกันเถอะ
 • การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มรูปภาพ
 • การพิมพ์รูปภาพลงบนกระดาษ

ผู้จัดทำได้นำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน  โดยมีเสียงบรรยายประกอบในแต่ละกรอบภาพ  เพื่อใช้เป็นคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  ผู้เรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้ว